Algemene voorwaarden

Welke gegevens verwerken we?

1. Siprone: Siprone, gevestigd te Den Haag, KvK nr. 63721457.
2. Klant: de partij waarmee Siprone een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: Siprone en klant samen.
4. Consument: een klant die een individu is dat handelt voor privédoeleinden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Siprone.
2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 - Prijzen

1. Alle door Siprone gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten, zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2. Siprone is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
3. De partijen komen een totaalprijs overeen voor een door Siprone geleverde dienst. Dit is altijd een richtprijs, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen waarvan niet kan worden afgeweken.
4. Siprone heeft het recht om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Als de richtprijs meer dan 10% bedraagt, moet Siprone de klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Als de richtprijs meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht om het deel van de bestelling dat de richtprijs met 10% overschrijdt, te annuleren.
7. Siprone heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Siprone zal prijsaanpassingen aan de klant communiceren voordat de prijsverhoging van kracht wordt.
9. De consument heeft het recht de overeenkomst met Siprone op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

1. Siprone kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
2. De klant moet het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering hebben betaald.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn het overeengekomen bedrag niet heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Siprone de klant een herinnering hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. Siprone behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Gevolgen van laattijdige betaling

1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Siprone gerechtigd een rente van 8% per maand in rekening te brengen voor handelstransacties vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Siprone.
3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Siprone haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Siprone op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Siprone, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan Siprone te betalen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:

  • de dienst heeft geen betrekking op logies, reizen, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding
  • de aankoop geen betrekking heeft op een (opdracht tot) dringende reparatie
  • het geen betrekking heeft op een dienst die volledig is uitgevoerd met instemming van de klant binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen en de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

  • zodra de consument voor het eerst een dienst afneemt
  • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via Support@siprone.com

Artikel 7 - Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 8 - Vereffening

De klant doet afstand van zijn recht om zijn schuld aan Siprone te vereffenen met een vordering op Siprone.

Artikel 9 - Verzekering

1. De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal:

  • geleverde goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • goederen die eigendom zijn van Siprone en die aanwezig zijn bij de klant
  • goederen die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud

2. Op eerste verzoek van Siprone verstrekt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 - Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten waarin diensten zijn opgenomen, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Siprone, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 11 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Siprone voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Siprone heeft het recht de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten verrichten.
3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke instemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Siprone op tijd kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Siprone tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 12 - Informatieplicht van de klant

1. De klant stelt alle voor een correcte uitvoering van de overeenkomst relevante informatie, gegevens en bescheiden tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking aan Siprone.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, zal Siprone de relevante documenten terugsturen.
4. Indien de klant de door Siprone in redelijkheid verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet tijdig en deugdelijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

1. Siprone behoudt alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, tekeningen- en modellenrechten e.d.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, informatiedragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siprone de intellectuele eigendomsrechten te (doen) kopiëren, aan derden te tonen en/of ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

1. De klant houdt alle informatie die hij van Siprone ontvangt (in welke vorm dan ook) vertrouwelijk.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie met betrekking tot Siprone waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking ervan Siprone schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.
4. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie:

  • die al openbaar was gemaakt voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar werd zonder het gevolg te zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar wordt gemaakt als gevolg van een wettelijke verplichting

5. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 15 - Sancties

1. Indien de klant in strijd handelt met de artikelen van deze algemene voorwaarden inzake geheimhouding of intellectuele eigendom, dan verbeurt hij ten behoeve van Siprone een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 indien de klant een consument is en € 5.000 indien de klant een bedrijf is, voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.
2. Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.
3. Het verbeuren van de boete als bedoeld in het eerste lid van dit artikel laat de overige rechten van Siprone onverlet, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 - Schadeloosstelling

De klant vrijwaart Siprone voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Siprone geleverde producten en/of diensten.

Artikel 17 - Klachten

1. De klant dient een door Siprone geleverd product of geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Siprone daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkoming, in kennis te stellen.
3. Consumenten moeten Siprone hiervan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat Siprone adequaat kan reageren.
5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Siprone gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Artikel 18 - Opzegging

1. De klant dient Siprone schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Siprone daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 19 - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien Siprone met meerdere klanten een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan Siprone verschuldigd zijn.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid van Siprone

1. Siprone is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
2. Indien Siprone aansprakelijk is voor enige schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Siprone is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Siprone aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering uitkeert en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 21 - Vervaltermijn

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Siprone vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen van artikel 6:89 BW niet uit.

Artikel 22 - Ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Siprone toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of omdat zij van ondergeschikte betekenis is, ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Indien nakoming van de verplichtingen door Siprone niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Siprone in verzuim is.
3. Siprone heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden Siprone goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.

Artikel 23 - Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Siprone in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Siprone worden toegerekend in een van de wil van Siprone onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Siprone kan worden gevergd .
2. De overmachtsituatie waarnaar wordt verwezen in lid 1 is ook van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Siprone één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Siprone daaraan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Siprone is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.

Artikel 24 - Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 25 - Wijzigingen in de algemene voorwaarden

1. Siprone is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Siprone zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te annuleren in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Artikel 26 - Overdracht van rechten

1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Siprone niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siprone.
2. Deze bepaling geldt als een goederenrechtelijk beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 27 - Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Siprone in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

Artikel 28 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Siprone is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 28 - Toeschrijving

Opgesteld op 01 december 2022.