Uw privacy staat voorop!

Siprone respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben we een beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonlijke gegevens, het doel of de doelen ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u het gebruik van cookies en andere trackingapparaten accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of trackingcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Door deze website te blijven bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben opgenomen.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Welke gegevens verwerken we?

1. Website (hierna: “Website”) siprone.com.
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verantwoordelijke”): Siprone, gevestigd aan de Van Beverningkstraat 215, 2582 VG Den Haag, Nederland, KvK-nummer: 63721457

Waarom verwerken we gegevens?

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de controller. Het feit dat de controller niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Worden mijn gegevens verkocht?

Voor een goed beheer van de site kan de controller op elk moment:

 • de toegang tot de website opschorten, onderbreken, beperken of weigeren voor een bepaalde categorie bezoekers
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Gebruiken we cookies?

1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. Je moet alle nodige stappen ondernemen om je apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via het internet
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

3. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van verdere (juridische) stappen tegen de beheerder.
4. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (oneigenlijk) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaruit voortvloeiende schade van u te (terug)vorderen.

Kan ik mijn persoonlijke gegevens beheren?

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Siprone en (een) externe verwerker(s) .
2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de beheerder hoofdzakelijk gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Ze worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Zijn mijn gegevens beveiligd?

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Support@siprone.com.
3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvang je een antwoord van ons.
5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

1. In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
2. Als informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de beheerder bij het opvragen van deze gegevens aangeven dat deze informatie verplicht is.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de controller. Als je deze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: Support@siprone.com.
2. Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De controller is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

Artikel 10 - Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.

Artikel 11 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor kunnen we ons aanpassen aan uw behoeften en kunt u gemakkelijker inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan, tenzij we op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is dertien maanden geldig.
2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.
 • Trackingcookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door het gebruik van deze cookies kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonlijke gegevens.

3. We gebruiken de volgende cookies op onze website:

 • Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

4. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen we je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij een aangeboden product op onze website.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is, is als enige bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Support, Support@siprone.com.

Artikel 15 - Toeschrijving

Deze privacyverklaring is tot nader order van toepassing.